Müteahhit Nasıl Olunur?

2022 Müteahhit Nasıl Olunur Sorusunun Cevabı

Müteahhitlik için gerekli adımları ve yapılması gereken başvuruları madde madde aşağıda listeledik. Yorulmadan adımları takip ederek ilk inşaatınıza başlayabilirsiniz.

  1. Öncelikle müteahhit olmak isteyen kişilerin mevzuatı şuradan okumasını öneriyoruz: Mevzuat İçin Tıklayın
  2. İlgili bakanlıklara müteahhit olmak istediğinize dair mektup ile başvuru yapılması gerekiyor.
  3. İlk defa müteahhitlik yapacaklar için harçlar tablo A 'da gösterilmiştir.
  4. Sınıf yükseltmek isteyen müteahhitler için harçlar tablo B'de gösterilmiştir.
İlk Başvuru Ücreti: 3800 
Geçici Müteahhitlik Ücreti: 1300 
Kooperatif Müteahhitlik Ücreti: 3000 

 

Müteahhitlik
Sınıfı
2022 YILI BİRİM FİYAT
(K.D.V. DAHİL)
İLK ÜCRET 
2022 YILI BİRİM FİYAT
(K.D.V. DAHİL)
İKİNCİ ÜCRET
TOPLAM
A 9.750,00 39.000,00 48.750,00
B 7.500,00 29.500,00 37.000,00
B1 6.600,00 26.250,00 32.850,00
C 5.700,00 22.000,00 27.700,00
C1 4.900,00 19.600,00 24.500,00
D 4.100,00 16.500,00 20.600,00
D1 3.500,00 14.000,00 17.500,00
E 2.850,00 11.000,00 13.850,00
E1 2.350,00 9.350,00 11.700,00
F 1.850,00 7.500,00 9.350,00
F1 1.500,00 6.250,00 7.750,00
G 1.250,00 4.900,00 6.150,00
G1 850,00 3.300,00 4.150,00
H 450,00 1.700,00 2.150,00

 

 


MÜTEAHHİTLİK YETKİ BELGESİ BAŞVURU KOŞULLARI

YAPI MÜTEAHHİTLİĞİ

 

Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik” için tıklayınız.

Yapı Müteahhitliği için herhangi bir yazılı belge verilmemekte olup başvuru üzerine sistem üzerinden yetki belge numarası tanımlanarak müteahhitlik sınıfı belirlenmektedir. İlgili kurumlar YAMBİS sistemi üzerinden yetki belgesi ile ilgili görüntülemeyi yapmaktadırlar.

Geçici Yapı Müteahhitliği hariç, Yapı Müteahhitliği başvurularında tüm gruplar (A,B,B1,C,C1,D,D1,E,E1,F,F1,G,G1,H) için KEP (Kayıtlı Elektronik Posta) adresi zorunludur.

Yapı Müteahhidi Yetki Belge Numarası almak için Halk Bankasının, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Ankara Kurumsal Şubesinin 118 kodlu Hesabına başvurulan gruba ait bedelin yatırılması gerekmektedir. İşlem Halk Bankasının bütün şubelerinden yapılabilmektedir. Havale ve Eft işlemleri ile yatırılan ücret dekontları kabul edilmemektedir. Bedeli yatırabilmek için https://basvuru.csb.gov.tr/ adresinden referans numarası alınması zorunludur. Başvuru numarası almak için tıklayın. Ayrıca İl Müdürlüğümüze şahsen ya da telefon ile yapılan başvuru ile de Referans numarası verilebilmektedir.

2022 yılı için Bakanlığımızca belirlenen ücretler aşağıdaki gibidir:

Müteahhitlik
Sınıfı
2022 YILI BİRİM FİYAT
(K.D.V. DAHİL)
İLK ÜCRET 
2022 YILI BİRİM FİYAT
(K.D.V. DAHİL)
İKİNCİ ÜCRET
TOPLAM
A 9.750,00 39.000,00 48.750,00
B 7.500,00 29.500,00 37.000,00
B1 6.600,00 26.250,00 32.850,00
C 5.700,00 22.000,00 27.700,00
C1 4.900,00 19.600,00 24.500,00
D 4.100,00 16.500,00 20.600,00
D1 3.500,00 14.000,00 17.500,00
E 2.850,00 11.000,00 13.850,00
E1 2.350,00 9.350,00 11.700,00
F 1.850,00 7.500,00 9.350,00
F1 1.500,00 6.250,00 7.750,00
G 1.250,00 4.900,00 6.150,00
G1 850,00 3.300,00 4.150,00
H 450,00 1.700,00 2.150,00

 

İlk Başvuru Ücreti: 3800 
Geçici Müteahhitlik Ücreti: 1300 
Kooperatif Müteahhitlik Ücreti: 3000 

Tüm başvuru evrakları ve dekontlar kapalı zarf içerisinde  evrak kayıt birimine teslim edilecek olup tarafımızdan evrak kontrolü yapılmayacaktır. Varsa eksiklikler başvurunun kayda alındığı tarihi izleyen beş iş günü içinde başvuru sahibine bildirilerek başvuru sahibinin bildirimden sonraki beş iş günü içerisinde başvurudaki eksiklik, çelişki veya hataları gidermesi istenecektir. Giderilmemesi halinde başvuru reddedilir. Tebligatlar beyan edilen KEP adresine yapılır.

Vekaleten başvuru yapılması halinde vekaletnamede "Yapı müteahhitliği yetki belge numarası başvurusu yapabilir." ibaresi zorunludur. (Vekaleten başvurularda vekalet evraklara eklenecektir.) Tüzel kişileri temsile yetkililerin vekil aracılığıyla başvurusu kabul edilmemektedir.

Daha önceden mevcut olan Yapı Müteahhidi Yetki Belge Numarası https://yambis.csb.gov.tr web adresinden “Vatandaş Girişi” butonuna tıklanarak öğrenilebilir. Gerçek kişi ve Geçici Müteahhitler için TC Kimlik Numarası, Şirketler için ise Vergi Numarası ile sorgulama yapılabilmektedir.

Müteahhitlik Yetki Belge Numarası sorgulamak için tıklayın.

Başvuru İçin Gereken Belgeler

Geçici Yapı Müteahhitlik Yetki Belgesi

- (Kendi arsası üzerine yapı yapacak olan gerçek ve tüzel kişiler için)

1- Başvuru dilekçesi.

2- Yetki Belgesi Başvuru Formu (EK-1) .

3- Geçici Müteahhitliğe İlişkin Bilgilendirme Formu

4- Nüfus Cüzdanı fotokopisi

5- Tapu Fotokopisi (Müşterek tapularda ortaklardan noter onaylı muvafakatnamesi)

6- Vekaleten başvuru yapılması halinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde yapı müteahhitliği yetki belgesi numarası  almakla ilgili  ibarenin  vekaletnamede olması zorunludur. Vekaletnamenin aslı evraklar arasında bulunacaktır.

7- Dekont (asıl nüsha)

  1. Bir ticari işletme işleten vakıflara, derneklere ve kendi kuruluş kanunları gereğince özel hukuk hükümlerine göre yönetilmek veya ticari şekilde işletilmek üzere kamu tüzel kişileri tarafından kurulan kurum ve kuruluşlar
  2. İl özel idaresi, belediye, köy ve diğer kamu tüzel kişilerine ait ticari işletmeler,
  3. Ana sözleşmelerinde kendi yapılarını inşa edebileceklerine dair aykırı hüküm bulunmamak ve işletme konusu gösterilmek şartıyla yapı kooperatifleri için,

Geçici Yapı Müteahhitlik Yetki Belgesi başvurularında ise ek olarak aşağıdaki belgeler gerekmektedir;

8- Başvuruyu imzalayanın başvuru yapmaya yetkili olduğuna dair belge,

9- Sanayi ve Ticaret Odasından alınmış Oda Kayıt Belgesinin aslı veya Müdürlükçe onaylı örneği,

10- Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin ilgili sayıları veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. (Bu gruptaki başvurular için yani yönetmeliğin 5 inci maddesinin 3 üncü fıkrasına göre geçici müteahhitlik için başvuruda bulunulması durumunda kat ve metrekare sınırı bulunmamaktadır.)

ÖNEMLİ NOT: Geçici yapı müteahhitliği yetki belgesi alınabilmesi için yapılacak yapının bodrum katı dışında en çok iki katlı olması ve toplam inşaat alanının 500 m2’den küçük olması şartı vardır ve Yetki Belge Numarası sadece o yapım işinde kullanılmak ve beş yıl içinde bir defaya ve tek bir yapıya mahsus olmak üzere verilir.

 

H GRUBU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Yetki Belgesi Numarası olanlar 1 numaralı dilekçe (ekinde zarf içinde)

Yetki Belgesi Numarası olmayanlar 2 numaralı dilekçe ekinde (ekinde zarf içinde)

GERÇEK KİŞİ H GRUBU:

- EK 1 (Başvuru Formu)

- Ticaret Odası Kayıt Belgesi (Faaliyet Belgesi) (başvuru yılı içinde alınmış asıl belge ya da onaylı suret)

- Noter Tasdikli İmza Beyannamesi (aslı)

- EK 5 (Sicil Durumu Beyannamesi)

- EK 7 (Bildirim Yükümlülüğü Taahhütnamesi)

- KEP adresi (PTT’den alınacak)

- Gelir İdaresi Başkanlığı kayıtlarına göre faaliyet durumunun aktif olduğuna dair belge (Faal Mükellef yazısı) (Muhasebeciden ya da e-devletten barkodlu evrak)

- 3800 TL + 2150 TL (118 gelir kod) (Yetki Belge No var ise ve ücret karşılığı alınmış ise 3800 TL ödenmez) (resen YBN alanlar bedel yatıracak)

(Hesap güncellemesi yapılması gerekenlerin ve ilk defa başvuru yapanların vergi levhası da dosyaya eklenmelidir)

 

Yetki Belgesi Numarası olanlar 1 numaralı dilekçe (ekinde zarf içinde)

Yetki Belgesi Numarası olmayanlar 2 numaralı dilekçe ekinde (ekinde zarf içinde)

TÜZEL KİŞİ H GRUBU: (LTD – AŞ)

- EK 1 (Başvuru Formu)

- Ticaret Sicil Gazetesi (kurucular, üyeler, ortakların son durumunu gösterir tüm sayılar ve belgeler) (gazetenin aslı yada Ticaret Odası’ndan Onaylı Sureti)

- Tüzel Kişiliğin Noter Tasdikli İmza Sirküleri, (aslı)

- EK 5 (Sicil Durumu Beyannamesi)

- EK 7 (Bildirim Yükümlülüğü Taahhütnamesi)

- KEP adresi (PTT’den alınacak)

- Gelir İdaresi Başkanlığı kayıtlarına göre faaliyet durumunun aktif olduğuna dair belge (Faal Mükellef yazısı) (Muhasebeciden ya da e-devletten barkodlu evrak)

- 3800 TL + 2150 TL (118 gelir kod)  (Yetki Belge No var ise ve ücret karşılığı alınmış ise 3800 TL ödenmez) (resen YBN alanlar bedel yatıracak)

(Hesap güncellemesi yapılması gerekenlerin ve ilk defa başvuru yapanların vergi levhası ve Faaliyet Belgesi de dosyaya eklenmelidir)

G-G1 GRUBU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Yetki Belgesi Numarası olanlar 1 numaralı dilekçe (ekinde zarf içinde)

Yetki Belgesi Numarası olmayanlar 2 numaralı dilekçe ekinde (ekinde zarf içinde)

GERÇEK KİŞİ G GRUBU:

- EK 1 (Başvuru Formu)

- Ticaret Odası Kayıt Belgesi (Faaliyet Belgesi) (başvuru yılı içinde alınmış asıl belge ya da onaylı suret)

- Noter Tasdikli İmza Beyannamesi (aslı)

- EK 5 (Sicil Durumu Beyannamesi)

- EK 7 (Bildirim Yükümlülüğü Taahhütnamesi)

- KEP adresi (PTT’den alınacak)

- Gelir İdaresi Başkanlığı kayıtlarına göre faaliyet durumunun aktif olduğuna dair belge (Faal Mükellef yazısı) (Muhasebeciden ya da e-devletten barkodlu evrak)

Hesap güncellemesi yapılması gerekenlerin ve ilk defa başvuru yapanların vergi levhası da dosyaya eklenmelidir)

- Banka referans mektubu ( ek-3 ) Başvuru yapılan ay içerisinde alınmış olması gerekmektedir.)

- Mesleki ve teknik yeterlik bildirim formu (ek-4)

- İş deneyim belgeleri (Arsa sahibi ile müteahhit aynı kişiyse Yapı Kullanma İzin Belgesinin aslı gibidir yapılmış sureti – aksi halde ilgili idare tarafından düzenlenmiş iş deneyim belgesi)

3800 TL + Grup Tayin Ücreti TL + Kayıt ücreti (118 gelir kod)  (Yetki Belge No var ise ve ücret karşılığı alınmış ise 3800 TL ödenmez) (resen YBN alanlar bedel yatıracak) (Kayıt Ücreti Onay mesajı geldikten sonra yatırılacak)

 

Yetki Belgesi Numarası olanlar 1 numaralı dilekçe (ekinde zarf içinde)

Yetki Belgesi Numarası olmayanlar 2 numaralı dilekçe ekinde (ekinde zarf içinde)

TÜZEL KİŞİ G GRUBU: (LTD – AŞ)

- EK 1 (Başvuru Formu)

- Ticaret Sicil Gazetesi (kurucular, üyeler, ortakların son durumunu gösterir tüm sayılar ve belgeler) (gazetenin aslı yada Ticaret Odası’ndan Onaylı Sureti)

- Tüzel Kişiliğin Noter Tasdikli İmza Sirküleri, (aslı)

- EK 5 (Sicil Durumu Beyannamesi)

- EK 7 (Bildirim Yükümlülüğü Taahhütnamesi)

- KEP adresi (PTT’den alınacak)

- Gelir İdaresi Başkanlığı kayıtlarına göre faaliyet durumunun aktif olduğuna dair belge (Faal Mükellef yazısı) (Muhasebeciden ya da e-devletten barkodlu evrak)

(Hesap güncellemesi yapılması gerekenlerin ve ilk defa başvuru yapanların vergi levhası ve Faaliyet Belgesi de dosyaya eklenmelidir)

- Banka referans mektubu ( ek-3 ) Başvuru yapılan ay içerisinde alınmış olması gerekmektedir.)

- Mesleki ve teknik yeterlik bildirim formu (ek-4)

- İş deneyim belgeleri (Arsa sahibi ile müteahhit aynı kişiyse Yapı Kullanma İzin Belgesinin aslı gibidir yapılmış sureti – aksi halde ilgili idare tarafından düzenlenmiş iş deneyim belgesi)

3800 TL + Grup Tayin Ücreti TL + Kayıt ücreti (118 gelir kod)  (Yetki Belge No var ise ve ücret karşılığı alınmış ise 3800 TL ödenmez) (resen YBN alanlar bedel yatıracak) (Kayıt Ücreti Onay mesajı geldikten sonra yatırılacak)

F ve Üstü GRUPLAR İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Yetki Belgesi Numarası olanlar 1 numaralı dilekçe (ekinde zarf içinde)

Yetki Belgesi Numarası olmayanlar 2 numaralı dilekçe ekinde (ekinde zarf içinde)

GERÇEK KİŞİ GRUBU:

- EK 1 (Başvuru Formu)

- Ticaret Odası Kayıt Belgesi (Faaliyet Belgesi) (başvuru yılı içinde alınmış asıl belge ya da onaylı suret)

- Noter Tasdikli İmza Beyannamesi (aslı)

- EK 5 (Sicil Durumu Beyannamesi)

- EK 7 (Bildirim Yükümlülüğü Taahhütnamesi)

- KEP adresi (PTT’den alınacak)

- Gelir İdaresi Başkanlığı kayıtlarına göre faaliyet durumunun aktif olduğuna dair belge (Faal Mükellef yazısı) (Muhasebeciden ya da e-devletten barkodlu evrak)

Hesap güncellemesi yapılması gerekenlerin ve ilk defa başvuru yapanların vergi levhası da dosyaya eklenmelidir)

- Ekonomik ve mali yeterlik bildirim formu (ek-2)

- Banka referans mektubu ( ek-3 ) Başvuru yapılan ay içerisinde alınmış olması gerekmektedir.)

- Mesleki ve teknik yeterlik bildirim formu (ek-4)

- İş deneyim belgeleri (Arsa sahibi ile müteahhit aynı kişiyse Yapı Kullanma İzin Belgesinin aslı gibidir yapılmış sureti – aksi halde ilgili idare tarafından düzenlenmiş iş deneyim belgesi)

- 3800 TL + Grup Tayin Ücreti TL + Kayıt ücreti (118 gelir kod)  (Yetki Belge No var ise ve ücret karşılığı alınmış ise 3800 TL ödenmez) (resen YBN alanlar bedel yatıracak) (Kayıt Ücreti Onay mesajı geldikten sonra yatırılacak)

 

Yetki Belgesi Numarası olanlar 1 numaralı dilekçe (ekinde zarf içinde)

Yetki Belgesi Numarası olmayanlar 2 numaralı dilekçe ekinde (ekinde zarf içinde)

TÜZEL KİŞİ F VE ÜSTÜ GRUPLAR: (LTD – AŞ)

- EK 1 (Başvuru Formu)

- Ticaret Sicil Gazetesi (kurucular, üyeler, ortakların son durumunu gösterir tüm sayılar ve belgeler) (gazetenin aslı yada Ticaret Odası’ndan Onaylı Sureti)

- Tüzel Kişiliğin Noter Tasdikli İmza Sirküleri, (aslı)

- EK 5 (Sicil Durumu Beyannamesi)

- EK 7 (Bildirim Yükümlülüğü Taahhütnamesi)

- KEP adresi (PTT’den alınacak)

- Gelir İdaresi Başkanlığı kayıtlarına göre faaliyet durumunun aktif olduğuna dair belge (Faal Mükellef yazısı) (Muhasebeciden ya da e-devletten barkodlu evrak)

(Hesap güncellemesi yapılması gerekenlerin ve ilk defa başvuru yapanların vergi levhası ve Faaliyet Belgesi de dosyaya eklenmelidir)

- Ekonomik ve mali yeterlik bildirim formu (ek-2)

- Banka referans mektubu ( ek-3 ) Başvuru yapılan ay içerisinde alınmış olması gerekmektedir.)

- Mesleki ve teknik yeterlik bildirim formu (ek-4)

- İş deneyim belgeleri (Arsa sahibi ile müteahhit aynı kişiyse Yapı Kullanma İzin Belgesinin aslı gibidir yapılmış sureti – aksi halde ilgili idare tarafından düzenlenmiş iş deneyim belgesi)

3800 TL + Grup Tayin Ücreti TL + Kayıt ücreti (118 gelir kod)  (Yetki Belge No var ise ve ücret karşılığı alınmış ise 3800 TL ödenmez) (resen YBN alanlar bedel yatıracak) (Kayıt Ücreti Onay mesajı geldikten sonra yatırılacak)

İlgili Yönetmelik Maddeleri:

Madde 11: (3) H grubu yetki belgesi numarası almak isteyenlerden ekonomik, mali, mesleki ve teknik yeterlik belgeleri istenmez.

(9) Yetki belge numarası almak için bir Müdürlüğe başvuranlar, başvurusu sonuçlandırılıncaya kadar bir başka Müdürlükten yeniden başvuru yapamaz. Başvurusu daha önce reddedilenlerin yeniden başvurması halinde, yapılacak değerlendirmelerde önceki kayıtları YAMBİS üzerinden kontrol edilerek karar verilir.

(10) Müdürlük/Belge komisyonu başvuru evrakında çelişki ve/veya yanlışlık olduğu kanaatine varırsa, başvuru sahibinden, ilgili kurum ve kuruluşlara başvurması suretiyle evrakta yer alan bilgilerin doğruluğunun teyit ettirilmesini isteyebilir.

Geçici Madde 1: (2) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl süreyle, bu Yönetmeliğin mesleki ve teknik deneyime ilişkin iş gücü yeterliği ile ekonomik ve mali yeterliklerden kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranı yeterliği aranmaz. Ancak başvuru tarihinden önceki son üç yıla kadar olan değerler beyan edilir.

 

Önemli Notlar:

İş deneyimi ve G grubu işlemlerinde, sunulması halinde, yalnızca inşaat mühendisliği ve mimarlık mezuniyet belgeleri kabul edilir.

Yapı müteahhitliğinin ortak girişimce üstlenilmesi halinde, her bir ortağın Müdürlükten ayrı ayrı yetki belge numarası almış olması, ortaklığı teşkil eden ortakların ayrı ayrı grup tespiti başvurusu yaparak yetki belge gruplarının belirlenmiş olması ve ortaklarca tüm ortaklık adına yeni bir yetki belgesi numarası alınması zorunludur. Ortaklık adına yeni bir yetki belgesi numarası alınmasında, ilgisine göre yönetmeliğin 11inci maddesi birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerindeki belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur, birinci fıkrasının diğer bentlerinde sayılan belgeler istenmez.

İlgililerin ortak girişim  grup tayin başvurusu komisyon tarafından incelenerek talep edilen grup uygun görülürse, ortak girişim  grubu adına tespit edilen grubun ücreti talep edilecektir. İlgilinin ortak girişim  adına grup tayin başvurusu komisyon tarafından uygun görülmediği taktirde grup tayin talebi ücreti iade edilmeyecektir.

 Yetki belge numarası almak için bir Müdürlüğe başvuranlar, başvurusu sonuçlandırılıncaya kadar bir başka Müdürlükten yeniden başvuru yapamaz. Başvurusu daha önce reddedilenlerin yeniden başvurması halinde, yapılacak değerlendirmelerde önceki kayıtları YAMBİS üzerinden kontrol edilerek karar verilir.

Müdürlüğe sunulan belgelerdeki bilgilerin sisteme girilmesi sonucunda Yetki Belgesi Grup Tayini sistem tarafından otomatik olarak yapılmaktadır. Her türlü itiraz Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yapılacaktır.

Grup tayinine ilişkin örnek dokümanlar içerisinde mevcuttur.

Yetki Grubu Asgari İş Deneyim Miktarı (TL) Asgari İş Hacmi (TL) (Ciro) Asgari Banka Referansı (TL) MYK İş Gücü Teknik İş Gücü Üstlenilebilecek Azami Yapım İşi Miktarı (TL) Üstlenilebilecek Azami Yapım İşi Miktarı (M²) - 3B Üstlenilebilecek Azami Yapım İşi Miktarı (M²) - 4B
A 420.660.000,00 63.099.000,00 21.033.000,00 50 8 SINIRSIZ SINIRSIZ SINIRSIZ
B 294.462.000,00 44.169.300,00 14.723.100,00 24 6 294.462.000,00 68.880 54.129
B1 252.396.000,00 37.859.400,00 12.619.800,00 18 4 252.396.000,00 59.040 46.396
C 210.330.000,00 31.549.500,00 10.516.500,00 12 3 210.330.000,00 49.200 38.664
C1 175.275.000,00 26.291.250,00 8.763.750,00 10 3 175.275.000,00 41.000 32.220
D 140.220.000,00 21.033.000,00 7.011.000,00 9 2 140.220.000,00 32.800 25.776
D1 105.165.000,00 15.774.750,00 5.258.250,00 8 2 105.165.000,00 24.600 19.332
E 70.110.000,00 7.011.000,00 3.505.500,00 6 2 70.110.000,00 16.400 12.888
E1 42.066.000,00 4.206.600,00 2.103.300,00 5 2 56.088.000,00 13.120 10.310
F 21.033.000,00 CİRO ŞARTI ARANMAZ CARİ ORAN VE ÖZ KAYNAK ORANINA BAKILIR 1.051.650,00 3 1 42.066.000,00 9.840 7.733
F1 17.878.050,00 CİRO ŞARTI ARANMAZ CARİ ORAN VE ÖZ KAYNAK ORANINA BAKILIR 893.902,50 3 1 31.286.587,50 7.319 5.751
G 14.723.100,00 BU ŞART ARANMAZ 736.155,00 1 1 22.084.650,00 5.166 4.060
G1 10.516.500,00 BU ŞART ARANMAZ 525.825,00 1 1,0 15.774.750,00 3.690 2.900
H BU ŞART ARANMAZ BU ŞART ARANMAZ BU ŞART ARANMAZ BU ŞART ARANMAZ 8.763.750,00 2.050 1.611
                 
                 
                 
    Mezuniyet (1 Yıl İçin) = 1.168.500,00 TL     2022 Yapı Sınır Değeri (YSD) = 210.330.000,00 TL
       

 

Dokümanlar

Haber Yorumları